Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Opšti podaci i podaci o rukovaocu obradom podataka o ličnosti

DELTA MC D.O.O. BEOGRAD, sa sedištem na adresi: Omladinskih brigada 33a, 11070 Novi Beograd, matični broj: 07630140, PIB: 100279627 (u daljem tekstu: “Delta MC ili Mi”), poštuje i štiti privatnost svake osobe (fizičkih lica – klijenta, potencijalnog klijenta ili drugog lica – u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Lice ili Vi“) čije lične podatke prikuplja (u daljem tekstu: „Lični podaci“). Prikupljanje i čuvanje Ličnih podataka sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“) kao i sa Opštom Uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (EU 2016/679) (u daljem tekstu: „GDPR“), kada je to primenljivo.

U slučaju obrade Ličnih podataka Lica koja su državljani neke od država članica Evropske Unije, Mi ćemo primeniti i odredbe GDPR-a, u meri kojoj je to primenjivo.

Mi cenimo Vas i prepoznajemo da je privatnost važna za Vas.

Da bismo zaštitili privatnost svakog Lica čije Lične podatke prikupljamo, Mi smo objavili ovu Politiku privatnosti, koja definiše koje Lične podatke prikupljamo, na koji način, za koju svrhu ih obrađujemo, kako ih štitimo, koliko dugo ih čuvamo, i na kraju, koja su Vaša prava u vezi sa Ličnim podacima. Naime, razvili smo ovu Politiku privatnosti da bismo Vam prikazali našu praksu u vezi sa prikupljanjem Ličnih podataka koje prikupljamo od Vas ili o Vama na ovom sajtu, putem pisane ili usmene komunikacije sa nama, kada posetite neki od naših objekata ili iz drugih izvora.

U svakom slučaju, budite slobodni da nas kontaktirate na email adresu: kontakt@deltamc.rs

Osnovni pojmovi i Lični podaci koje Društvo obrađuje

Lični podatak“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identitet;

Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Osetljivi podaci“ odnose se na podatke koje se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatima, zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju, genetske informacije, krivični dosije i biometrijske podatke koji se koriste za svrha jedinstvene identifikacije.

 Mi ne prikupljamo Vaše osetljive podatke, osim ako nam ih ne učinite dostupnim dobrovoljno ili ako smo na to obavezani važećim propisima. Mi možemo obrađivati Vaše podatke o zdravstvenom stanju koje ste nam Vi dostavili kako bismo zadovoljili Vaše posebne potrebe (na primer, u slučaju invalidnosti).

Lični podaci dece“ se odnose na osobe mlađe od 15 godina.

Mi ne prikupljamo Lične podatke dece. Kao roditelj ili zakonski staratelj, nemojte dozvoliti svojoj deci da čine dostupnim svoje Lične podatke bez vaše dozvole

Lični podaci koje Društvo prikuplja i obrađuje o Vama su:

 • ime i prezime;
 • pol;
 • JMBG;
 • broj pasoša;
 • e-mail adresa;
 • kontakt telefon;
 • adresa prebivališta
 • ulicu i broj, broj pošte i mesto);
 • broj šasije vozila;
 • broj motora vozila;
 • svaki drugi Lični podatak koji ste svojevoljno dali Društvu odnosno podatak koji je prikupljen putem kolačića.

Način prikupljanja podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti se prikupljaju neposredno od Vas, kao lica čiji se podaci obrađuju ili od strane drugih lica.

1) Neposredno prikupljanje Ličnih podataka od Lica čiji se podaci obrađuju

 1. a) Prilikom kupovine proizvoda koje nudimo

Prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji proizvoda, a za svrhe zaključenja i izvršenja ugovora (uključujući predugovornu fazu), te ispunjenja pravnih obaveza Delta MC-a (izdavanje fakture i druge poreske obaveze), u obavezi ste da nam dostavite sledeće Lične podatke: ime i prezime, pol, adresu prebivališta, kontakt telefon, JMBG/broj pasoša, broj šasije vozila, broj motora vozila i eventualno druge Lične podatke o kojima ćete unapred biti obavešteni.

U slučaju da nam ne pružite navedene Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da zaključimo i izvršimo ugovor o kupoprodaji proizvoda.

Svrha zbog koje obrađujemo navedene Lične podatke jeste zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji proizvoda (uključujući predugovornu fazu) i poštovanje pravnih obaveza.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva pet godina od dana zaključenja i izvršenja ugovora o kupoprodaji proizvoda odnosno pet godina od dana izdavanja fakture.

 1. b) Prilikom posete našoj poslovnici

Prilikom Vaše posete našoj poslovnici, a u slučaju da nam date pristanak za prikupljanje Ličnih podataka, od Vas ćemo prikupljati sledeće Lične podatke: ime i prezime, pol, kontakt telefon i email adresu. Svrha zbog koje ćemo u tom slučaju obrađivati Vaše Lične podatke jeste radi Vašeg obaveštavanja o akcijama i pogodnostima koje nudimo, a za koje smatramo da Vam mogu biti interesantni ili za koje ste sami iskazali interesovanje. Takođe, navedene Lične podatke ćemo koristiti i za svrhu pripreme i slanja specijalne ponude, pozivanja na događaje, slanja newsletter-a i elektronske komunikacije. 

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva dokle god ne opozovete pristanak.

 1. c) Prilikom posete web stranice [deltamc.rs]

Prilikom Vaše posete našem web sajtu, određeni Lični podaci se prikupljaju i putem kolačića (eng. coockies). O vrsti Ličnih podataka koji se prikupljaju putem kolačića, svrhama i rokovima za čuvanje podataka saznajte više na Politika o kolačićima.

 1.   d) Prilikom prijave na newsletter na našoj web stranici

Prilikom Vaše prijave na newsletter-u na našoj web stranici, Vi dajete pristanak nama da prikupljamo i obrađujem Vašu email adresu (Vaš Lični podatak) za svrhe slanja newsletter-a.

Svrha obrađivanja navedenog Ličnog podatka jeste slanje obaveštenja o ponudama, novostima, dodatnim informacijama, aktuelnostima, događajima i promocijama koje organizujemo, loyalty programima, učestvovanju u nagradnim igrama.

Navedeni Lični podatak se čuva u bazi Društva dokle god ne opozovete pristanak.

 1.  e) Prilikom Vašeg kontaktiranja naših zaposlenih

Prilikom Vašeg kontaktiranja naših zaposlenih (telefonom ili preko naše web stranice ili društvenih mreža) radi odgovora na različite upite u vezi sa našim proizvodima, Vi dajete pristanak Delta MC-u da prikuplja Vaše sledeće Lične podatke: ime i prezime, pol, email adresu i kontakt telefon.

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste uspostavljanje komunikacije sa Vama radi davanja odgovora na Vaše upite, slanja ponude od strane Delta MC-a ili radi slanja zahteva za preciziranje Vašeg upita kako bismo mogli da Vam odgovorio u što kraćem roku.

Davanje navedenih Ličnih podataka je neophodan uslov za uspostavljanje komunikacije između Vas i Delta MC-a. U suprotnom, nećemo moći da odgovorimo na Vaš upit odnosno zahtev.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva dokle god ne opozovete pristanak.

 1. f) Prilikom Vašeg prijavljivanja na naš konkurs i slanja Vaše radne biografije (CV)

Budući da ste nam Vi poslali Vašu radnu biografiju (CV), kako biste se prijavili na naš konkurs za radno mesto odnosno praksu, smatraćemo da ste nam na taj način dali pristanak za obradu dostavljenih Ličnih podataka i to za svrhe eventualnog angažovanja i kontaktiranja u vezi sa eventualnim angažovanjem.

Dodatno, ukoliko smatramo da je Vaša radna biografija (CV) adekvatnija za radno mesto odnosno angažovanje u nekoj od kompanija koja je povezana sa nama, smatraćemo da imamo Vaš pristanak da Vašu radnu biografiju prosledimo našim povezanim licima na teritoriji Republike Srbije, koja će Vašu radnu biografiju inicijalno koristiti isključivo za svrhe kontaktiranja u vezi sa eventualnim angažovanjem. O svakoj daljoj vrsti obrade Vaših ličnih podataka, bićete obavešteni od strane konkretne članice naše grupacije.

Naravno, u svakom trenutku možete opozvati Vaš pristanak slanjem elektronskog zahteva na e-mail adresu: hr@deltamc.rs. Ipak, ukoliko ne opozovete pristanak, Lične podatke koje ste nam dostavili u radnoj biografiji (CV) ćemo čuvati u našoj bazi podataka, u periodu od pet godina od dana prijema Vaše radne biografije, te ćemo ih nakon toga obrisati.

Molimo da imate u vidu da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

2) Lični podaci dostavljeni od strane drugih lica

Postoje slučajevi kada nam možete dostaviti lične podatke trećih lica, npr. radi pripreme i dostavljanja promotivne ponude za koju smatrate da može da bude zanimljiva nekome koga Vi poznajete, u kom slučaju ćemo smatrati da ste od strane takvog lica ovlašćeni za takvo postupanje i ni u kom slučaju nećemo snositi odgovornost za obradu Ličnih podataka trećeg lica.

Svrha prikupljanja i obrade Ličnih podataka

Svrha prikupljanja Ličnih podataka jeste:

 • ispunjenje predugovornih obaveza;
 • zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji proizvoda;
 • poštovanje zakonskih obaveza Društva;
 • davanja odgovora na Vaše upite, slanja ponude od strane Delta MC-a ili radi slanja zahteva za preciziranje Vašeg upita;
 • ostvarivanje kontakta i slanje obaveštenja o ponudama, novostima, dodatnim informacijama, aktuelnostima, događajima, nagradnim igrama i promocijama koje organizuje Društvo;
 • radi eventualnog radnog angažovanja.

 Pravni osnov obrade Ličnih podatka

Prilikom obrade Vaših Ličnih podataka, Mi koristimo sledeće pravne osnove:

 • Vaš pristanak

Vaši Lični podaci do kojih smo došli na osnovu Vašeg pristanka će se obrađivati i čuvati sve dok postoji Vaš pristanak, odnosno sve do eventualnog opoziva Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka možete opozvati u svakom trenutku slanjem elektronskog zahteva na email adresu: kontakt@deltamc.rshr@deltamc.rs

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade Ličnih podataka izvršenu na osnovu Vašeg pristanka pre opoziva.

 • Izvršenje ugovornih obaveza

Društvo prikuplja Lične podatke koji su mu neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji proizvoda sa Vama i ispunjenja predugovornih obaveza.

Ukoliko nam ne pružite neophodne Lične podatke, nećemo moći da zaključimo ugovor o kupoprodaji proizvoda.

 • Poštovanje pravnih obaveza

U onoj meri u kojoj je obrada Vaših Ličnih podataka nužna radi ispunjenja pravnih obaveza Društva, odnosno obaveza definisani različitim zakonima.

 Primalac i treće lice

Lične podatke otkrivamo i određenim primaocima, odnosno trećim licima: našim povezanim licima na teritoriji Republike Srbije, proizvođaču delova koji se nalaze u prodajnom asortimanu Društva, kurirskim službama, marketinškim kompanijama, servisima za komunikaciju ili kompanijama za istraživanja tržišta ili zadovoljstava klijenata.

Društvo neće Vaše Lične podatke činiti dostupnim drugim primaocima, odnosno trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovoj Politici privatnosti.

Vaši Lični podaci se neće se iznositi izvan Republike Srbije i to u Holandiju i Kanadu, a koje države obezbeđuju primereni nivo zaštite shodno Odluci Vlade Republike Srbije o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. 

Period čuvanja Ličnih podataka

Podatke koje Društvo prikuplja na osnovu zakona kao pravnog osnova, Društvo je dužno da čuva onoliko vremena koliko propisuje zakon ili drugi pozitivni propis.

Podatke koje Društvo prikuplja na osnovu ugovornog odnosa, Društvo će čuvati samo onoliko koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora.

Podaci koji se obrađuju isključivo na osnovu Vašeg pristanka čuvaju se do opoziva pristanka.

Prava Lica u vezi sa obradom Ličnih podataka

Pored već navedenih prava u ovoj Politici privatnosti, kao i ostalih prava predviđenih Zakonom i drugim propisima u skladu sa Zakonom, Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima prava da:

 • od Društva zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove/njene Lične podatke i pristup tim podacima;
 • od Društva zahteva ispravku, dopunu ili brisanje njegovih/njenih Ličnih podataka;
 • podnese Društvu prigovor na obradu njegovih/njenih podataka o ličnosti;
 • podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;
 • se njegovi/njeni netačni Lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, Lice ima pravo da svoje nepotpune Lične podatke dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave;
 • da se obrada Ličnih podataka ograniči od strane Društva ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:
  • Lice na koje se podaci odnose osporava tačnost Ličnih podataka, u roku koji omogućava Društvu proveru tačnosti Ličnih podataka;
  • obrada je nezakonita, a Lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju Ličnih podataka i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe Ličnih podataka;
  • Društvu više nisu potrebni Lični podaci za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je Lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
  • Lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima Lica.

Društvo je dužno da obavesti sve primaoce kojima su Lični podaci otkriveni o svakoj ispravci ili dopuni ili brisanju Ličnih podataka ili ograničenju njihove obrade u skladu sa Zakonom i GPDR-om, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Društvo je dužno da Lice na koje se podaci odnose, na njegov/njen zahtev, informiše o svim primaocima.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove/njene Lične podatke koje je prethodno dostavilo Društvu primi od Društva u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Društva kojem su ti podaci bili dostavljeni, u skladu sa Zakonom. 

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega/nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po Lice ili ta odluka značajno utiče na njegov/njen položaj.

Postupak u slučaju povrede Ličnih podataka

Ako povreda Ličnih podataka može da proizvede visok rizik po prava i slobode Lica, Društvo je dužno da bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose, u skladu sa Zakonom.

U slučaju povrede podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode Lica, Društvo je dužno da o tome obavesti Poverenika za pristupi informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja, ili ako je to moguće u roku od 72 časa od saznanja za povredu. Obaveštenje dostavljeno nadležnom organu sadrži sve informacije u skladu sa Zakonom.

Linkovi ka Web stranicama i uslugama trećih strana

Naš sajt može da sadrži linkove ka sajtovima trećih strana. Imajte na umu da mi nismo odgovorni za prikupljanje, upotrebu, održavanje, deljenje ili otkrivanje podataka i informacija od strane trećih strana. Ako pružate informacije na stranicama trećih strana i koristite te stranice, pravila o privatnosti i uslovi korišćenja tih trećih lica biće primenljiva. Preporučujemo Vam da pročitate pravila o privatnosti web sajtova koje posećujete pre nego što pošaljete lične podatke.

Klikom na dugme Facebook, Twitter, Youtube ili Instagram na našem sajtu prihvatate mogućnost da podaci o Vašoj poseti našem sajtu mogu biti obrađeni od strane navedenih društvenih mreža ukoliko posedujete nalog na njima. Kako bi ste izbegli ovu situaciju, Mi Vam savetujemo da se prethodno odjavite sa Vaših korisničkih naloga sa ovih društvenih mreža, pa da tek onda nakon toga klikom na link na našem sajtu posetite našu stranicu na nekoj od navedenih društvenih mreža.

Poverljivost podataka i transparentnost

Vaši Lični podaci će biti tretirani kao poverljive informacije i Društvo će preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitilo u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim Ličnim podacima i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Ova Politika privatnosti je dostupna na web stranici [uneti] kao i u poslovnicama Društva.

Ako odlučimo da promenimo svoju Politiku privatnosti, promene će biti postavljene i objavljene na web stranici [uneti] i u poslovnicama Društva.

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših Ličnih podataka molimo da nas kontaktirate na email adresu: [newsletter@deltamc.rskontakt@deltamc.rs]

 Vaša Delta MCPOLITIKA O KOLAČIĆIMA

Mi poštujemo Vašu zabrinutost u vezi privatnosti i cenimo odnos koji imamo sa Vama.

Kao i mnoge kompanije, mi koristimo tehnologiju na našem veb sajtu da prikupljamo informacije koje nam pomažu da poboljšamo Vase iskustvo i naše proizvode i usluge. Cookies (u daljem tekstu: kolačići) koje koristimo, omogućavaju našem veb sajtu da radi  i pomaže nam da razumemo koje informacije i oglašavanja su najkorisnije za vas kao posetioca.

Šta su kolačići i kako se prikupljaju?

Kolačići, oznake piksela i slične tehnologije (kolektivno „kolačići“) su datoteke sa malim količinama informacija koje se preuzmu na bilo koji uređaj sa omogućenim internet pristupom – kao što je vaš računar, pametni telefon ili tablet – kada posetite internet sajt. Kolačići se zatim šalju nazad na internet sajt sa koga su potekli u svakoj narednoj poseti ili na drugi web sajt koji prepoznaje taj kolačić. Kolačići obavljaju mnogo različitih i korisnih poslova, kao što su pamćenje Vaših podešavanja, generalno poboljšavajući Vaše „online“ iskustvo i pomažući nam da Vam ponudimo najbolje proizvode i usluge.

Postoji mnogo vrsta kolačića. Svi oni rade na isti način, ali imaju manje razlike. Za detaljnu listu kolačića koji se koriste na našim veb stranicama, molimo Vas da pogledate relevantan odeljak ispod.

Zašto prikupljamo kolačiće?

Mi i naši provajderi usluga koristimo kolačiće kada korisnik koristi našu internet stranicu kako bi identifikovali Vaš program za surfovanje internetom, ne Vas lično, svaki put kada pristupite našoj internet stranici. Kolačići nam govore koje strane posećujete i koliko često. Mi koristimo te informacije kako bi povećali korisnost naše internet stranice – primarno zbog tehničkih razloga, kao što je bolja navigacija stranicom. Osim toga, koristimo dodatke za internet stranice koji skladište informacije u Vašem lokalnom pregledaču kako bi bolje shvatili analitiku internet stranice. Ove informacije se obrišu kada zatvorite Vaš pregledač.

Naša internet stranica takođe koristi kolačiće kako bi upravljala internet reklamnim programima. Kolačići prate Vaš pretraživač kako bi uvek bili prepoznati kada pristupite ostalim internet stranicama. Naš sistem upravljanja reklamiranjem omogućava korišćenje ovih piksel fajlova i kolačića kako bi nam pružio informacije o reklamiranju kada pristupite našoj internet stranici. Takođe, koristimo piksel fajlove kako bi odredili kada ste otvorili promotivnu ponudu i ostale interakcije vezane za tu promotivnu ponudu, na primer, kada kliknete na ponuđeni link. Ovi piksel fajlovi su obično validni određeni broj dana i omogućeni su od strane provajdera menadžmenta naših reklama.

Mi analiziramo kako se internet stranica koristi i koliko je posećena (na primer, naša internet stranica može da sadrži softver za merenje koji je u našem vlasništvu, a koji će nam omogućiti da doprinesemo istraživanju tržišta). Prilikom vaše posete našoj internet stranici neki od „kolačića“ će biti ciljani „kolačići“, kako bismo videli kakve vrste internet stranica vas interesuju. Nakon toga možemo da plasiramo reklame na vašem internet pretraživaču koje se zasnivaju na vašim interesovanjima. Na primer, ako dosta čitate o hrani i piću, prikazaćemo vam reklame o hrani i piću.

Kolačići nam dalje dozvoljavaju da odaberemo reklame ili ponude, koje će se najverovatnije dopasti vama, da vam prikažemo dok koristite online usluge ili vam pošaljemo marketinške poruke. Koristimo kolačiće i za praćenje odgovora na online reklame i marketinške poruke. Kolačići nam pomažu da vam pokažemo reklamu koja će vam biti zanimljiva, kao i da kontrolišemo koliko puta ćete je videti i da merimo efikasnost naše advertajzing kampanje.

Takođe, kolačiće koristimo i za sakupljanje anonimnih, zbirnih statistika koje nam omogućavaju da razumemo kako ljudi koriste naš web sajt i da nam pomognu da poboljšamo njegovu strukturu i sadržaj, a takođe nam pomažu da izmerimo efikasnost reklamnih kampanja na našim i spoljnim veb sajtovima.

Ko prikuplja kolačiće?

U zavisnosti od sadržaja sajta, kolačići mogu biti postavljeni od strane Društva (kako je isto definisano Politikom privatnosti) ili od strane trećih lica.

Kolačići postavljeni od strane Društva

Ovo su kolačići koje mi postavljamo na naš web sajt na kojem se upravo nalazite i koje koristite kada pregledate naš sajt.

Kolačići trećih lica

Naš sajt može da sadrži određeni sadržaj koji potiče sa drugih sajtova (npr. Facebook, Youtube, Instagram i dr) prilikom čega ti drugi sajtovi mogu da na naš sajt postave određene kolačiće. Radi se o kolačićima koji nisu postavljeni od strane nas kao vlasnika sajta. Putem ovih kolačića treća lica koja su ih postavila mogu da dobijaju informacije o Vašem ponašanju na našem sajtu.

Ukoliko ne želite da prihvatite kolačiće trećih lica, možete uskratiti pristup istim uskraćivanjem saglasnosti putem našeg alata za upravljanje kolačićima ili pomoću podešavanja vašeg internet browsera.

Koje vrste kolačića se nalaze na našem sajtu?

Strogo neophodni kolačići 

Ovi kolačići su od suštinskog značaja da bi naš sajt mogao da funkcioniše ispravno. Oni Vam omogućavaju da koristite sve funkcije našeg sajta, kao i da posećujete sve njegove sadržaje. Ovi kolačići iako prikupljaju određene informacije sa Vašeg računara, ne služe da Vas identifikuju kao pojedinca, već da Vam omoguće korišćenje našeg sajta.

U slučaju da ne prihvatite ove kolačiće, možda nećete moći da koristite naš sajt ili će Vam pristup određenim sadržajima i funkcijama biti onemogućen.

Naš sajt trenutno nema neophodne kolačiće.

Funkcionalni kolačići

Svrha ovih kolačića je da pamte informacije koje ste već jednom uneli (kao što su korisničko ime, izbor jezika na sajtu, veličina fonta slova) kako bi Vam omogućili unapređeno i bolje funkcionisanje naše internet stranice. Funkcionalni kolačići takođe služe da omoguće određene funkcije sajta, kao što je puštanje video zapisa, koje se vrši isključivo na Vaš zahtev. Ovi kolačići mogu da sadrže lične podatke koje ste ostavili na našem sajtu.

U slučaju da ne prihvatite ove kolačiće to može da utiče na performanse i funkcionalno veb sajta i može da ograniči pristup sadržaju na web sajtu.

Funkcionalni kolačići postavljeni na našem sajtu su:

 • [pll_language]
  • Svrha: Čuvanje podataka o odabranom jeziku sajta.
  • Rok čuvanja: 1 (jedna) godina;
 • [moove_gdpr_popup
  • Svrha: Čuvanje podešavanja kolačića.
  • Rok čuvanja: 1 (jedan) mesec;

 

Kolačići performansi (poznatiji i kao analitički kolačići)

Služe da prikupljaju informacije o tome kako koristite naš internet sajt uključujući podatke koliko često posećujete naš sajt, na koje stranice često idete, koliko vremena provodite na našem sajtu i sl. Ovi kolačići se koriste isključivo kako bi se poboljšale performanse našeg sajta i Vama pružilo bolje korisničko iskustvo. Kolačići performansi ne služe da vas identifikuju kao pojedinca, već da poboljšaju funkcionisanje našeg sajta. 

U slučaju da ne prihvatite ove kolačiće to može da onemogući pristup određenom sadržaju na našem sajtu kao i da utiče da određene performanse i funkcionalnost našeg sajta.

Naš sajt trenutno ne koristi kolačiće performansi.

Ciljani kolačići i kolačići za oglašavanje 

Svrha ovih kolačića je da vam se stavi na raspolaganje određeni sadržaj koji je relevantan za Vas i Vaše interese. Na osnovu ovih kolačića vrše se ciljano reklamiranje, odnosno omogućava Vam se uvid u reklame koje mogu biti odgovarajuće u skladu sa Vašim interesovanjima. Ovi kolačići pamte koje ste strane našeg sajta gledali, koje ste proizvode posećivali i ovakve informacije dele sa trećim licima koje uključuje oglašivače i marketinške agencije. Između ostaloga svrha ovih kolačića je i da onemogući da Vam se iznova prikazuju iste reklame. Ovi kolačići prikupljaju lične podatke putem prikupljanja podataka o IP adresi ili identitetu korisničkog uređaja.

U slučaju da ne prihvatite ove kolačiće to može da utiče na funkcionalnost određenog sadržaja na našem sajtu. Takođe ne prihvatanje ovih kolačića ne utiče na to da Vam se reklame pojavljuju ređe, već samo na to da reklame neće biti prilagođene Vašim interesovanjima.

Naš sajt trenutno ne koristi kolačiće za oglašavanje.

Lista navedenih kolačića nije fiksna, već se ona može menjati s vremena na vreme kako je to potrebno radi unapređenja funkcionalnosti našeg sajta i pružanja bolje korisničkog iskustva svim posetiocima našeg sajta. U skladu sa time, molimo vas da redovno proveravate spisak aktivnih kolačića na našem sajtu koji se nalazi u okviru Politike o kolačićima.

Kako se kontrolišu i brišu kolačići?

Kolačići postavljeni na našem sajtu se ne smatraju prihvaćeni sami po sebi, tako da biste hteli da ih onemogućite ili obrišete prvo morate da ih izričito prihvatite putem alata za upravljane kolačića koji će vam se prikazati prilikom prve posete našem sajtu.

 • Onemogućavanje kolačića putem našeg alata za upravljanje kolačićima

Prilikom prve posete našem sajtu, pojaviće Vam se obrazac koji Vam omogućava da izaberete koje ćete kolačiće omogućiti i prihvatiti da prikupljaju informacije na našem sajtu. Sem neophodnih kolačića koji su štiklirani kao prihvaćeni, sve druge vrste kolačića morate da odobrite izričito štikliranjem kvadratića ispred njih. Ukoliko ih ne odobrite izričito smatraće se da ih niste prihvatili.

 • Onemogućavanjem putem podešavanja Vašeg internet browsera

Većina internet browsera je podešena da automatski prihvataju kolačiće. Ako ne želite da naš internet sajt čuva kolačiće na Vašem uređaju, možete promeniti podešavanja browsera tako da dobijete upozorenje pre nego što se snime određeni kolačići. Takođe možete podesiti tako da Vaš browser odbija većinu naših kolačića ili samo određene kolačiće trećih lica. Takođe možete povući svoju saglasnost na kolačiće brišući kolačiće koji su već sačuvani.

U slučaju da za pristup našem sajtu koristite različite uređaje (uključujući i različite vrste uređaja kao što su telefon, tablet, laptop računar) neophodno je da izvršite podešavanje Vaših browsera na svim ovim uređajima.

Informacije kako možete menjati podešavanja kolačića možete pronaći u sekciji „Pomoć“ browsera koji aktivno koristite za pristup našem sajtu.

Kako bismo Vam pomogli da se lakše snađete, klikom na naziv browsera koji koristite bićete upućeni na korisničko uputstvo za upravljanje kolačićima tog browsera: